November 2019
Donderdag 14 november
19:00

Racketavond

Vrijdag 15 november
19:30

Sitpoint Kwis

Clubhuis
Donderdag 21 november
19:00

Racketavond

Donderdag 28 november
19:00

Racketavond

December 2019
Donderdag 5 december
19:00

Racketavond

Donderdag 12 december
19:00

Racketavond

Donderdag 19 december
19:00

Racketavond

Donderdag 26 december
19:00

Racketavond