Privacy Beleid

Privacy beleid TVM

Juli 2018

 

Tennisvereniging Musketiers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisvereniging Musketiers spant zich in om zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

·        De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsoren

Persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsoren worden door Tennisvereniging Musketiers verwerkt en zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een (lidmaatschaps)overeenkomst

 

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

1) Administratief doeleinde

Voor bovenstaand doeleinde vraagt Tennisvereniging Musketiers de volgende persoonsgegevens van u:

·        Voornaam

·        Tussenvoegsel

·        Achternaam

·        Adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        IBAN en tenaamstelling

·        Profielfoto

·        Geslacht.

·        Tennishistorie

·        Gegevens aangaande certificaten/diploma’s rond veiligheid

 

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Musketiers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

2) Organisatorisch doeleinde
     
T.b.v bardienstplanner, commissies en verplichte vrijwilligerstaken.

 

3) Verwerken van persoonsgegevens voor website statistieken en surfgedrag
     
Zie cookie- en Google Analytics bepaling.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Tennisvereniging Musketiers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

· Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over Tennisvereninging Musketiers. Dit kunnen leden, donateurs en sponsoren zijn. Daarnaast kunnen andere  belangstellenden    zich ook inschrijven op de Nieuwsbrief.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tennisvereniging Musketiers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·        Voornaam;

·        Tussenvoegsel;

·        Achternaam:

·        E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Musketiers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·        Gedurende de periode dat men lid is of indien men heeft aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt zich altijd afmelden.

 

Cookiegebruik en automatische gegevensverzameling

Wij gebruiken hoofdzakelijk functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een voornamelijk technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van componenten van derden (zoals het facebook-onderdeel op onze website). Hierbij plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een opsomming:

Functionele cookies: SESSIONID; het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server.
Analytische cookies: GA/GID; het optimaliseren van onze website en verzamelen van bezoekersstatistieken.

Analytische/advertentie cookies: Facebook; het volgen van bezoekers voor het op maat kunnen aanbieden van content en advertenties.

 

Google Analytics
Op de website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Onze leverancier Allunited heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. IP-adressen worden nadrukkelijk niet meegegeven. Verder staan we Google niet toe de verkregen ‘analytics’ informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor bijvoorbeeld:

·        KNLTB clubledenadministratie;

·        Allunited voor de verenigings administratieve verwerking, nieuwsbrieven en mobile app

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere commerciële partijen zonder vooraf goedkeuring aan u te vragen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken, als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tennisvereniging Musketiers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben samen met onze leverancier passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·        Alle personen die namens Tennisvereniging Musketiers van uw gegevens kennis kunnen nemen, gaan hier zorgvuldig mee om;

·        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·        We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen samen met onze leverancier;

·        Onze vrijwilligers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

·        De website- en administratiesystemen zijn voorzien van een deugdelijk SSL-certificaat

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Het bestuur van Tennisvereniging Musketiers in Elst (UT)

 

TV Musketiers

Sportweg 15

3921 DP Elst (Utr)

Voor vragen kun je terecht bij het bestuur, zie https://www.tvmusketiers.nl/index.php?page=Contact&sid=1